Matrix logo

Publisering

Referee

Matrix er et dobbelt blindt fagfellevurdert tidsskrift. Matrix er godkjent som et Nivå 1-tidsskrift i den norske databasen for vitenskaplig publisering (Norsk vitenskapsindeks; NVI). Når publikasjoner med originalt innhold registreres i CRIStin, gir det tellende publikasjonspoeng for forfatteren og helseforetak i Norge.

CRIStin (Current research information system in Norway) er et forskningsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesktoren. Et av de viktigste formålene med systemet er å samle all registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner innenfor de tre sektorene i et felles system. CRIStin som organisasjon samarbeider nært med Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved UiO.

Norsk vitenskapsindeks (NVI) er en felles publikasjonsdatabasen for universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene.

Rettigheder

Alle rettigheder forbeholdes.

Matrix er open access. Det betyder, at alle artikler er gratis tilgængelige på hjemmesiden. Alle artikler udgives med en Creative Commons ophavsrettighedslicenser: CC BY-NC-ND. Licensen tillader, at alle må downloade artikler fra hjemmesiden og dele dem med andre så længe de krediterer Matrix. Indholdet må ikke ændres på nogen måde, og det må ikke bruges kommercielt uden at det er aftalt med Matrix.

ISSN 2387-600X Matrix-nordisk tidsskrift for psykoterapi (Oslo : elektronisk utg.)

Der er intet gebyr for at publicere i Matrix. Det kan lade sig gøre, fordi redaktionen ikke modtager honorar og Matrix har fået flere donationer. Hvis du ønsker at støtte Matrix, kan du overføre til vores danske bankkonto. Kontakt Tove Mathiesen hvis du ønsker at støtte Matrix økonomisk på anden vis.

Manuskript

Veiledning til forfattere

Manuskript innsendes via e-mail (elektronisk mail) med vedlagt fil i word 1993-format eller nyere til: Redaksjonen for Matrix ved ansvarlig redaktør Tove Mathiesen, tove.mathiesen@dadlnet.dk

Henvendelser vedrørende publisering rettes til hovedredaktør, tove.mathiesen@dadlnet.dk

Manuskript skrives med dobbel linjeavstand og venstre marg på 3 cm i A4-format.

Artikler skal ha et omfang mellom 10-25 manussider (ca. 2500 trykkenheter pr. trykte side). Artikler skrives på norsk, dansk eller svensk.

Bøker til anmeldelse sendes bokansvarlige redaksjonsmedlem Tove Mathiesen, Grenaavej 10a, 1.sal, 8410 Rønde, Danmark.

Ved bokanmeldelser bes det opplyses om bokens navn, forfatter, forlag, pris, sider og isbn samt anmelders kontaktinformasjon.

Konfidensialitet

Artikkelforfatterne har ansvar for å ivareta konfidensialiteten til pasienter som omtales i artikler med klinisk materiale. Det er flere måter å gjøre dette på; å sette sammen et fiktivt kasus bestående av flere pasienthistorier med liknende problemstilling, å endre materialet slik at pasienten(e) ikke kan identifiseres, innhente pasientens samtykke (helst skriftlig) eller skrive om kollegers pasienter. Ingen av metodene er ideelle eller uten utfordringer, og vi anbefaler våre forfattere å gjøre seg kjent med følgende artikkel under forberedelsen av manuskripter med kasusmateriale: Gabbard, Glen (2000). Disguise or consent: problems and recommendations concerning the publication and presentation of clinical material, International Journal of Psychoanalysis 81, 1071-86.

Vi anbefaler at man endrer materialet selv om man har innhentet samtykke. Artikkelforfattere bes redegjøre i følgebrevet til redaksjonen hvordan man har ivaretatt konfidensialiteten, samt kortfattet i en fotnote i selve manuskriptet.

Manus skal omfatte følgende

 • Tittel (kort og informativt)
 • På tittelsiden skal det fremkomme navn, profesjon og adresse på forfatterne
 • Artikkel innsendes med et sammendrag
 • Artikkel avsluttes med et engelsk sammendrag (abstract) og 3-5 søkeord (keywords).

For teoretiske artikler skal sammendraget være på ca. 75-100 ord og inneholde:

 • artikkelens tema (en setning)
 • artikkelens formål, problemstilling og hovedlinje i fremstillingen
 • hvilket materiale artikkelen bygger på (for eksempel egne erfaringer, oppsummering av tidligere publisert materiale)

For empiriske artikler skal sammendrag være på 100-120 ord og inneholde en beskrivelse av:

 • undersøkelsens fokus/ problemstilling
 • forsøkspersoner
 • undersøkelsesmetoder
 • resultater inkl. eventuelle signifikansnivå

Avslutningsvis utarbeides en litteraturliste, som følger APA citation og referanseformat.

Henvisning i teksten

Mitchell (1988) var spesielt opptatt av… Eller: Tidligere lagde Mitchell (1988) vekt på… Eller: I 1988, skrev Mitchell at…

Litteraturliste / Referanseliste

Tidsskiftsartikkel

: Nielsen, G. H., Binder, P.-E., & Holgersen, H. (2004). Individualterapi med barn og unge. En velfundert, nyttig og regningssvarende behandlingsform? Matrix, 21, 22-40.

Bok

: Karterud, S. (1999). Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi. Oslo: Pax.

Bokkapittel

: Grant, J., & Sandell, R. (2004). Close family or mer neighbours. In P. Richardson, H. Kächele & C. Renlund (Eds.), Research on psychoanalytic psychotherapy with adults (81-108). London: Karnac.

Teknikk

 • Kun standardforkortelser anvendes.
 • Illustrasjoner kan benyttes i begrenset omfang, som foto, strektegning, tabeller. Alle innsendes i original utførelse med selvstendig forståelig undertekst på selvstendig ark.
 • Forfattere får tilsendt korrektur, som returneres til redaksjonen innen en gitt tidsfrist.

Font og oppsett av artikkel

Overskriften: ITC Stone Sans 22 punkt med en linjeafstand på 28 punkt.

Mellomrubrikkene: ITC Stone Sans 11 punkt med en linjeafstand på 14 punkt.

Manchetten: ITC Stone Sans italic 9,5 punkt med en linjeafstand på 14 punkt.

Brødteksten: ITC Stone Serif Medium 9 punkt med en linjeafstand på 14 punkt.

Redaktør som forfatter

Hvis en af Matrix' redaktører er forfatter eller medforfatter til et manuskript, som indsendes til Matrix, vil det blive vurderet ud fra samme vilkår som andre manuskriptet. Dog vil vedkommende, som er forfatter/medforfatter, ikke være en del af den redaktionelle proces ifm. vurderingen af manuskriptet. Vedkommende forlader redaktionsmøder, når manuskriptet diskuteres, og udelukkes også fra andre former for korrespondance (f.eks. email) om indsendte manuskript. Denne fremgangsmåde anvendes bl.a. også af Danish Medical Journal.