Matrix logo

Om Matrix

Matrix – nordisk tidsskrift for psykoterapi har 30 års publikasjonserfaring av vitenskapelige artikler om psykoterapi, og er i dag et sjeldent tidsskrift som utgir fagartikler i dette fagfeltet på dansk, svensk og norsk.

Tidsskriftet har en bred vitenskapelig profil, med et naturvitenskapelig, et humanistisk og et samfunnsvitenskapelig perspektiv på psykoterapi og behandling.

Hovedfokus for tidsskriftet er psykodynamisk orientert faglitteratur på psykoterapi med barn, ungdom, voksne, familie og grupper. Tidsskriftet tar dog også i mot artikler fra andre psykoterapeutiske retninger og artikler fra tilgrensende fagområder som nevropsykologi, sosiologi, antropologi og filosofi. Tidsskriftet er åpent for både kvantitative og kvalitative metodiske tilnærminger. Det stilles et vitenskapelig krav til at den metodiske tilnærmingen skal være relevant for å kunne svare på artikkelens problemstillinger.

Matrix Pauline-Munch-Eriksen

Kunst: Pauline Munch Brudal

Kvalitetsvurdering av artiklene

Matrix er vurdert som et nivå 1 tidsskrift etter universitetets bedømmingssystem. Publisering skjer gjennom fagfellevurdering (ekstern referee) etter kravene i normen til APA (American Psychological Association) og indeksføres i PsychINFO. Alle artiklene har tilhørende engelsk sammendrag og stikkord. Den enkelte artikkel fagfellevurderes av to uavhengige referees. Vi har et nettverk av referees med spesialitet innen ulike metodiske fordypninger og forskningsområder.

Formål med tidsskriftet

Formålet med tidsskriftet er å tilby et akademisk og klinisk forum for formidling av oppdatert kunnskap og ulike perspektiver på psykoterapi og inspirasjon til psykoterapiutførelse. Ulike terapeutiske metodetilnærminger og ulike forskningsmetoder kan nyansere vår forståelse av kliniske fenomener og psykoterapi.

Viktigheten av mangfold kan lett oversees dersom systematikk, effekt og kvantitet står i forgrunnen. Klinikere er en del av en mangefasettert virkelighet, og vi ønsker at Matrix skal reflektere denne. Tidsskriftet kan utfordre rådende perspektiver innen behandling, helsepolitikk og helsefag ved å publisere essays som kommenterer kulturelle, samfunnsmessige og psykologiske problemstillinger i vår tid.

Målgruppen for tidsskriftet

Tidsskriftets målgruppe er personer som beskjeftiger seg med psykoterapi, både teoretisk og klinisk. Målgruppen er således psykologer, psykiatere og psykoterapeuter med annen utdanningsbakgrunn (sosionomer, pedagoger og sykepleiere) i alle deler av helsesektoren; sykehus, kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenesten, klinikere i privat praksis, ansatte og forskere ved universitet, studenter på grunn-, videre- og etterutdannelser, samt andre med interesse i psykoterapi.

Skribenter

Tidsskriftet er åpent for skribenter fra alle faggrupper som arbeider med psykoterapi, både innen klinikk, forskning og fra et teoretisk perspektiv.

Omfang

Matrix utgis løpende online, og med open access, etter hvert som artiklene blir godkjent for publisering. I tillegg publiseres bok- og filmanmeldelser, debattinnlegg og filmessays fire ganger i året.

Innhold

Vi bestreber oss på å utgi artikler som holder et høyt faglig nivå, både metodologisk og tematisk. Foruten kliniske og forskingsrelaterte artikler fra behandlingsfeltet kommer en del materiale fra doktorgradsavhandlinger gjort ved universiteter i Norden. Vi publserer også kortere essay, bokanmeldelser og debattinnlegg om aktuelle faglige problemstillinger. Det er utgitt temanummer, hvor et nummer i sin helhet er viet et klinisk område, et forskningsområde, eller metodologiske problemstillinger – som for eksempel gruppeterapi, terapi med ungdom, miljøterapi, veiledning eller forskningsmetodikk.

Forlagstilknytning

Matrix er laget uavhengig av bestemte forlag eller interessegrupper.