Matrix logo

Historikk

Matrix startet ut i 84 som et smalt tidsskrift

Matrix er i sitt trettiende år. Det er ingen dårlig alder for et tidsskrift som har klart seg i hard konkurranse mot stadig flere nisjeprodukter og spesialiserte tidsskrifter, tellekanttvang og ikke minst internett. Det siste er definitivt kommet for å bli, i hvert fall så lenge vi har strøm. Så Matrix har nå, etter flere års forberedelser, endelig tatt skrittet fullt ut inn i elektronikkens verden. Disse siste skritt er i stor grad hovedredaktør Line Indrevoll Stänicke sin fortjeneste, som med sin utrettelige innsats har fått omleggingen i havn. Det er mitt håp at Matrix med dette tidsriktige skritt får en ny blomstring, som et unikt produkt, som opprettholder en profil av vidde og dybde, og en åpenhet for varierende tilnærminger til teori og terapi, som vi ellers ser svært lite til i våre dager.

Matrix startet ut i 84 som et smalt tidsskrift mest for gruppeterapi-interesserte. Gjennom en dynamisk skiftende redaksjon, med bla. Lars Burgaard, Tom Andersen, Søren Aagaard, Sigmund Karterrud, Anne Lindhardt, Steen Visholm, Olov Dahlin, Inge Widlund, Steinar Lorentzen, Eva Wold, Susanne Lunn, Hjaldis Hjort og Susanne Harder, ble det utformet og utviklet en redaksjonell linje bunnet i idealisme og faglig tyngde som det står respekt av. I min tid som hovedredaktør fortsatte dette med Göran Ahlin som gikk fra panel til redaksjon i 2006, samtidig som undertegnede og Peter Ramsing gikk inn i redaksjonen. Kort tid etter kom Helge Holgersen og Tove Mathisen også med. Fra Sverige kom Hanna Sitter Rande’n og Alexandra Billinghurst. Fra høsten 2011 kom Jon Morgan Stokkeland og Line Indrevoll Stänicke med fra Norge. Den siste redaktør jeg hadde æren av å ønske inn i redaksjonen var Kristina Elofsson fra Sverige. Etter dette har Maria Anter kommet med fra Sverige.

Matrix Pauline-Munch-Eriksen

Kunst: Pauline Munch Brudal

Matrix er et tidsskrift for vitenskapelige og terapeutiske strømmer i tiden

Det er et tidsskrift for teori og terapi. Det er et medium som favner vidt og har som mål å inkludere mange forskjellige teorier og tilnærminger til terapi. Det er både et klinisk og teoretisk/vitenskapelig, akademisk tidsskrift og det har, og har alltid hatt, en høy stjerne ved mange samfunnsvitenskapelige, psykologiske og psykiatriske institutter og institusjoner. Som førende språk har valget på demokratisk vis vært å publisere på dansk, norsk og svensk og kun unntaksvis på engelsk.

Forholdet tung-lett

En dimensjon som ble vektlagt i den redaksjonelle linje er forholdet tung-lett. Matrix ble et tidsskrift som kombinerte artikler fra tunge anerkjente forsking- og terapimiljøer, samtidig som det ofte tjente som en fødselshjelper for publikasjoner av noviser i faget, doktorander, terapeuter under utdanning osv. Også frie uavhengige kunne publisere her. For å få dette til ble det benyttet et utstrakt nettverk av velvillige kolleger i de skandinaviske land, som stilte opp og brukte av sin dyrebare fritid til å kvalitetssikre manuskripter som kom inn. Forhåpentligvis vil dette fagfellesystemet fortsatt være aktivt ved siden av et tungt panel av akademikere og klinikere som står til tidsskriftets disposisjon.

Viktige bidrag

De viktigste er selvsagt forfatterne, uten hvilke det ikke ville ha vært noe Matrix. Det kan være smertelig å skrive, men også meget tilfredsstillende og utviklende. Mange har gjennom tidene deltatt i Matrix redaksjonen, som er en typisk ad hoc organisasjon. Undertegnede ble spurt først gang i 1987 av Sigmund Karterud om å gå inn i redaksjonen. Den gang stod det for meg som en litt for vanskelig sak målt mot alle forpliktelser. Det var først da Steinar Lorenzen kom med en forespørsel, og jeg snakket med daværende første hovedredaktør Søren Aagaard i 2005, at jeg følte meg klar til å ta over etter ham fra 2006 og ut 2012. Fra 2013 er det Line Indrevoll Stänicke som har vært hovedredaktør, den fjerde i rekken. Jeg skriver dette som en illustrasjon på hvor vanskelig det er å forplikte seg på ideelt arbeid i en tid hvor så mye kreves av ens arbeidskapasitet, og fritid er mangelvare. Derfor bør det rettes en særlig takk til alle dem som har stått last og brast med Matrix i alle disse år, og alle de som fortsetter å gjøre det. Enten som (gjeste)redaktører, fagpanel, referees, forfattere og ikke minst lesere. Alle trengs for at hjulene skal fortsette å gå rundt. Trykket av økt konkurranse fra andre tidsskrifter, og internettpublisering vil nok fremdeles fortsette å øke, men nå har i det minste Matrix funnet frem til det tidsriktige medium takket være Line, redaksjonen og andre engasjerte. I tillegg kommer alle krav om standard og vitenskapelig nivå på våre publikasjoner. Det har hele tiden vært arbeidet med å forbedre dette. I 2003 fikk tidsskrifteten forbedret layout. Det var en merkedag da det ble tatt opp i PsykINFO systemet i 2005 og gikk fra Vancuver til APA sitt format for manuskriptfremstilling.

Dansk Psykologisk Forlag, ved direksjonen, grafisk avdeling og sekretariatet spesielt, har stått for utgivelsen av Matrix siden starten i 1984. Frem til 2006 gikk kommunikasjonen mellom forlag og redaksjon med "snail-mail" og telefon, slik verden var den gangen. Etter at Matrix i 2006 gikk over til ren elektronisk kommunikasjon ble i praksis de fleste henvendelser rettet til hovedredaksjonen med det merarbeid dette tilførte hovedredaktør. Forlaget fortsetter å gi ut tidsskriftet i papirform for å sikre overlapping til den nettbaserte versjon.

Er modent tidsskrift

Det er vel verdt å merke seg at fra den spede begynnelse i 1984, har Matrix vært i forkant og publisert artikler i front både på forskning og klinikk. Det er blitt et modent tidsskrift både i form og innhold, som dekker en nisje hvor få andre opererer. Det har beholdt sin autonomi og er et uavhengig og fritt tisskrift som står til disposisjon for all faglig, klinisk og teoretisk utvikling på det vanskelige psykoterapifeltet. I tillegg forsøker Matrix å belyse de forskjellige sammenhenger i tiden dette feltet inngår i. Jeg har den fulle tillit til at redaksjonen med Line ved roret vil holde Matrix på en stø kurs mot en spennende fremtid.

Av Svein Tjelta, tidligere hovedredaktør